Bygbarhed uden overraskelser

Vores huse bliver hele tiden mere teknisk komplicerede. Ventilation, el, CTS, køl og varmesystemer er i dag lige så centrale for en god brugeroplevelse, som rumfordeling og møbler. Husets tekniske og styringsmæssige systemer har ligeledes stor indflydelse på bygningens drift- og vedligeholdelsesbehov i brugsperioden.

Når det tekniske projekt, som ligger til grund for byggeriet ikke er af tilstrækkelig kvalitet, får det både konsekvenser for byggeøkonomi, driftsøkonomi, miljøet og kvaliteten af det samlede byggeri. Utilstrækkelige og fejlfyldte projekter resulterer i dyr omprojektering, stop i byggefasen, kompromiser i bygherres kvalitetsønsker samt tekniske løsninger, der ikke lever op til forventningerne og synligt forstyrrer god arkitektur.

Såvel projektomfang som det øgede behov for integration mellem de tekniske projekter er ophav til disse fejl.

Teknisk viden og praktisk erfaring

V2C’s uvildige entreprenørgranskninger viser, at op mod 50 % af anmærkninger på hovedprojekter kan henledes til de tekniske projekter. Vi kan komme mange fejl til livs ved at bygherre stiller særskilte krav til en validering af tekniske fag og drift under projekteringen.

Den interne granskning foretaget af det projekterende hold, er kun første skridt i en kvalitetssikring. Her sikres mod projekteringsfejl internt i fag, overholdelse af lovkrav, og at dimensioneringer er på plads.

Den eksterne kvalitetssikring af projektet, som kan foretages af uvildige specialister er en mere specialisteret kvalitetssikring. Denne kan betragtes som en del af den risikoorienterede bygherres værktøjskasse.

Målet med en validering er et bygbart tegningsmateriale uden store overraskelser.

Hvordan validerer vi?

Nøgleordene til at validere et rådgiverprojekt er stor erfaring fra drift og udførelse, samt dyb teknisk faglighed og tværfagligt samarbejde.

V2C’s validering af rådgiverprojekterne sikrer, at bygherre får sikkerhed for, om projektmaterialet er teknisk bygbart. Ligeledes om det projekterede byggeri kan indfri bygherrens krav og de tekniske specifikationer.

Valideringen kan foretages som en løbende sparring med bygherre og team. Dette sikrer fokus på grænseflader, tværgående teknisk projektering og at projektets allerede eksisterende værktøjer bliver brugt aktivt i at skabe en sammenhængende teknisk projektering.

Vi kan også gennemfører validering som en uvildig entreprenørgranskning senest på hovedprojektniveau. Her gennemgår vi tegninger, beskrivelser, modeller og andet projektmateriale på alle eller udvalgte entrepriser. Fokus ligger på grænsefladerne og bygbarheden af de projekterede løsninger.

Er der tale om en bygning, hvor bygherre ønsker en certificering, eksempelvis DGNB eller LEAD, vil en validering af rådgiverprojektet være med til at sikre, at den ønskede certificering kan opnås.

 

IKT digitalt byggeri

V2C har erfaring fra både projektering, udførelse og drift af bygninger. Når denne viden samles og stilles uvildigt til rådighed for bygherren, høster bygherren værdien af vores erfaring og opnår et bedre og et billigere byggeri.