Et retvisende billede af byggeprojektet

Det kan have alvorlige konsekvenser for et byggeprojekt, hvis licitationsresultatet afviger fra det forudsatte.

Hvis den økonomiske ramme ikke bliver overholdt, kan det medføre, at projektet får så store mangler, at det i sidste ende ikke opfylder sit formål. Et licitationsresultat baseret på et fejlagtigt budget kan endda være med til at stoppe projektet.

En validering af licitationsresultater kan afklare årsager til eventuel overskridelse af budgettet, herunder om fejlen ligger i budget eller i tilbuddet, og om der ligger misforståelser af tilbudslistens poster bag. Det giver et overblik over, om projektet er realistisk inden en eventuel sparerunde/omprojektering igangsættes.

Styr projektet sikkert i mål

En validering af licitationsresultater reducerer risiko for forsinkelser, omarbejde samt konflikter og giver dig mulighed for at styre projektet i mål rettidigt – uden budgetoverskridelser.

Vi skaber et velfunderet beslutningsgrundlag for sagens videre forløb og giver dig værktøjer, der styrker dig i et eventuelt forhandlingsforløb. Med en validering af licitationsresultater opnår du som bygherre et retvisende billede af økonomi og risiko vedrørende projektet.

Med uvildige briller vurderer vi licitationsresultater og identificerer afvigelser, herunder ”strategiske entreprenørprissætninger” mv.

 

Systematisk til værks

Vi analyserer og beskriver, hvilke delposter der afviger fra det forventelige, så disse kan danne grundlag for en dialog med de bydende.

Vi udarbejder dialogark til brug for forhandling og trækker på vores store markedskendskab for at indhente viden, eksempelvis om entreprenøren allerede har taget mange opgaver ind eller har ledig kapacitet. Vi vurderer her soliditet og leveringssikkerhed hos potentielle samarbejdspartere.

Er licitationsresultatet mindre eller større end forudsat? Vi gennemgår licitationsresultater for regnefejl og udeladelser og slår ned på fokuspunkter til kontraktforhandlinger samt sagens økonomistyring.

På baggrund af dette analyserer og belyser vi samt fremkommer med anbefalinger til, om der skal skabes et nyt udbud, eller om det er realistisk at foretage ud fra det opnåede resultat.

Det giver mulighed for at træffe et valgt på et fuldt belyst grundlag, om hvorvidt licitationen skal udsættes eller annulleres med henblik på en revurdering heraf, eller om man skal foretage en delvis tilpasning af omfanget af projektet og samtidig tilpasse den økonomiske ramme.

HUSK AT V2C’s solide erfaring som entreprenører giver et unikt vidensgrundlag til analyse af licitationsresultater. Ud fra prissammensætninger, tilbudslistebesvarelse og markedsviden kan vi afkode de bagvedliggende strategier for entreprenørens prissætning.

Uvildig bygherrerådgivning validering af licitationsresultater