GYLDIGHED
Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. maj 2020, og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for rådgivning udført af V2C ApS (herefter ”V2C”).
V2C yder en uvildig rådgivning som alene varetager projektejerens interesser, hvilket betyder at ydelsen ikke omfatter projektering, juridisk rådgivning og udførelse.

TIMEPRISER
Timepriser er afhængige af ydelsens art samt opgavens kompleksitet. Ydelser og tilhørende timepriser er specifikke og aftales forud for opstart af opgaven. Priserne reguleres en gang årligt (1. januar) med den procentvise stigning i lønindekset for den private sektor i Danmark i året forud for reguleringen.

HONORARBEREGNING
Vort honorar beregnes som udgangspunkt efter medgået tid og for rådgivning udført inden for normal arbejdstid. V2C er forpligtet til at føre time-/sagsregnskab uden unødigt ophold. Klienten kan altid få adgang til denne registrering.
Kopiering, porto, scanning og telefon faktureres ikke. Alle udlæg til større kopieringsopgaver, tryk af tegninger, transport, kost og logi osv. viderefaktureres uden tillæg. Kørsel faktureres efter statens takst for skattefri kørselsgodtgørelse med tillæg af moms.

BETALING
Rådgiverhonorar afregnes en gang månedligt efter opgjort forbrug. Betalingsbetingelser: Netto 14 dage.

PROKURA
V2C disponerer inden for det aftalte budget. Anvisninger af kundens betalinger/forpligtelser til andre parter i forbindelse med kundens projekt skal ske med udgangspunkt i kundens/projektets prokuraforhold. Ved indgåelse af aftale skal prokuraforhold som udgangspunkt aftales. Hvis dette ikke er sket, skal det aftales på opstartsmøde og dokumenteres skriftligt. Arbejdet kan ikke igangsættes før dette er på plads.

AFTALENS INDGÅELSE
Aftaleforholdet påbegyndes ved parternes underskrift af aftaledokumentet, subsidiært, når rådgivningsopgaven er påbegyndt og skriftlig meddelelse herom er tilgået klienten.

AFTALENS OPHØR
Med mindre andet aftales kan aftalen opsiges med en 2 måneds varsel til måneds udgang.

TVISTER
Enhver tvist mellem V2C og klienten i anledning af det ved nærværende kontrakt indgåede aftaleforhold, skal såfremt parterne ikke ved forhandling kan nå til enighed, med endelig og bindende virkning, afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomheder.

TRO OG LOVE
V2C afgiver, med indgivelse af aftalen, tro- og loveerklæring om økonomisk og juridisk uafhængighed med de samarbejdspartere som V2C foreslår til gennemførelse af sagen. Dette gælder både projekterende og udførende.

ANSVAR
Klienten er bekendt med, at der er tale om en samarbejdsform med en række fordele.  Rådgivningen kan opfattes, som var den tilknyttede rådgiver ansat i klientens organisation. Klienten accepterer de ansvarsmæssige forhold, denne samarbejdsform er forbundet med. Således er det klienten selv, der bærer ansvaret og risikoen for, at rammer for tid, kvalitet og økonomi overholdes. V2C kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab, herunder driftstab, forårsaget af fejl, forsømmelser, eller mangler i forbindelse med rådgivningsopgaven udført af V2C eller af V2C’s samarbejdspartnere på opgaven.

ARBEJDSFORHOLD FOR ADVISORS
V2C prioriterer vores medarbejderes sikkerhed og arbejdsforhold højt. I vores samarbejde forventer vi et respektfuldt arbejdsmiljø, tilrettelæggelse af opgaver og arbejdstid i gensidig forståelse samt sikre gode og sikre arbejdsforhold på byggepladsen.

FORSIKRING
V2C har tegnet en professionel ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab som dækker firmaet og medarbejderes erstatningsansvar for formuetab påført tredjemand, herunder kunder, ved vor, eller nogen for hvem vi har ansvaret, uagtsomme handling eller undladelse i forbindelse med vor udførelse af virksomhed. Der kan alene rejses krav mod V2C og således ikke mod V2C’s partnere eller medarbejdere.
Vort erstatningsansvar for rådgivning ydet til klienten er begrænset til honoraret, og øvrigt ansvar maksimalt DKK 10.000.000 per sag.
Forsikring: HDI Danmark. 153-08657795-14006

TAVSHEDSPLIGT
Det er en selvfølge, at der ikke tilgår oplysninger om klients interne forhold, forretninger eller driftshemmeligheder til uvedkommende. Tavshedspligten er også gældende efter fratrædelse af aftalen.
Med mindre andet er aftalt mellem V2C og kunden, må V2C anvende klientens offentligt tilgængelige logo og projektinformation (herunder billedmateriale) på V2C’s hjemmeside, sociale medier og referenceblade. Omtale af sager finder altid sted på overordnet niveau med fokus på V2C’s udførte ydelser.

PERSONFØLSOMME DATA
V2C gemmer navn, titel, e-mail og telefonnummer på kontaktperson, samt andre relevante personer, således som V2C er forpligtet til jf. bogføringslov og anden relevant lovgivning.
Såfremt der udleveres personfølsomme data til V2C, bedes dette oplyst til V2C inden udlevering, samt hvordan data skal opbevares og efterfølgende slettes, således at V2C kan overholde GDPR-reglerne.