Gyldighed

Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 25. maj 2018, og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for rådgivning udført af V2C ApS (herefter ”V2C”).

V2C yder en uvildig rådgivning som alene varetager projektejerens interesser, hvilket betyder at ydelsen ikke omfatter projektering, juridisk rådgivning og udførelse.

Timepriser

Timepriser er afhængig af ydelses art samt opgavens kompleksitet. Ydelser og tilhørende timepriser er specifikke og aftales forud for opstart af opgaven. Priserne reguleres en gang årligt  (1. januar) med den procentvise stigning i lønindekset for den private sektor i Danmark i året forud for reguleringen.

Honorarberegning

Vort honorar beregnes som udgangspunkt efter medgået tid og for rådgivning udført inden for nor- mal arbejdstid. V2C er forpligtet til at føre time-/ sagsregnskab uden unødigt ophold. Klienten kan få adgang til denne registrering.

Kopiering, porto, scanning, telefon faktureres ikke. Alle udlæg til større kopieringsopgaver, tryk af tegninger, transport, kost og logi osv. viderefaktureres uden tillæg. Kørsel faktureres efter statens takst for skattefri kørselsgodtgørelse med tillæg af moms.

Betaling

Rådgiverhonorar afregnes en gang månedligt efter opgjort forbrug. Betalingsbetingelser: Netto 14 dage.

Prokura

V2C kan disponere inden for det aftalte budget, dog således alle enkeltdisponeringer over 5 % af det sam-lede budget skal indstilles og accepteres af klienten.

Aftalens indgåelse

Aftaleforholdet påbegyndes ved parternes under- skrift af aftaledokumentet, subsidiært, når rådgiv- ningsopgaven er påbegyndt og skriftlig meddelelse herom er tilgået klienten.

Aftalens ophør

Med mindre andet aftales kan aftalen opsiges med en 1 måneds varsel til måneds udgang.

Tvister

Enhver tvist mellem V2C og klienten i anledning af det ved nærværende kontrakt indgåede aftaleforhold, skal, såfremt parterne ikke ved forhandling kan nå til enighed, med endelig og bindende virkning afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomheder.

Tro og love

V2C afgiver, med indgivelse af aftalen, tro- og love- erklæring om økonomisk og juridisk uafhængighed med de samarbejdsparter som V2C foreslår til gen- nemførelse af sagen. Dette gælder både projekte- rende og udførende. Afvigelse herfra skal skriftligt accepteres af klienten.

Ansvar

Klienten er bekendt med, at der er tale om en sam- arbejdsform med en række fordele.  Rådgivningen  kan opfattes, som var den tilknyttede rådgiver ansat i klientens organisation. Klienten accepterer de ansvarsmæssige  forhold,  denne  samarbejdsform  er forbundet med. Således er det klienten selv, der bærer ansvaret og risikoen for, at rammer for tid, kvalitet og økonomi overholdes. V2C kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab, herunder driftstab, for- årsaget af fejl, forsømmelser, eller mangler i forbindelse med rådgivningsopgaven udført af V2C eller af V2C’s samarbejdspartnere på opgaven.

Arbejdsforhold for advisors

V2C prioriterer vores medarbejderes sikkerhed og arbejdsforhold højt. I vores samarbejde forventer vi et respektfuldt arbejdsmiljø, tilrettelæggelse af opgaver og arbejdstid i gensidig forståelse samt sikre arbejds- forhold på byggepladsen.

Forsikring

V2C har tegnet en professionel  ansvarsforsikring  i et anerkendt forsikringsselskab som dækker firmaet og medarbejderes erstatningsansvar for formuetab påført tredjemand, herunder kunder, ved vor, eller nogen for hvem vi har ansvaret, uagtsomme handling eller undladelse i forbindelse med vor udførelse  af virksomhed. Der kan alene rejses krav mod V2C og således ikke mod V2C’s partnere eller medarbejdere.

Vort erstatningsansvar for rådgivning ydet til klienten er begrænset til honoraret, og øvrigt ansvar maksi- malt DKK 10.000.000 per sag.

Forsikring: HDI Danmark. 153-08657795-14006.

Tavshedspligt

Det er en selvfølge, at der ikke tilgår oplysninger om klients interne forhold, forretninger eller driftshem- meligheder til uvedkommende. Tavshedspligten er også gældende efter fratrædelse af aftalen.

Med mindre andet er aftalt mellem V2C og  kunde må V2C anvende klientens offentligt tilgængelige logo og projektinformation (herunder billedmateriale) på V2C’s hjemmeside, social medier og referenceblade. Omtale af sager finder altid sted på overordnet niveau med fokus på V2C’s udførte ydelser.

Personfølsomme data

Vi gemmer navn, titel, e-mail og telefonnummer på kontaktperson, samt andre relevante personer, således som vi er forpligtet til jf. bogføringslov og anden relevant lovgivning.

Såfremt i udleverer personfølsomme data til os, bedes i oplyse os om det inden udlevering, samt hvordan data skal opbevares og efterfølgende slettes, således vi kan overholde GDPR-reglerne.

Øvrig  beskrivelse af hvordan vi håndterer data kan findes på vores hjemmeside: v2c.dk