af Lars Blaaberg, direktør og partner

2 ud af 5 indlæg

Derfor skal du læse dette indlæg:

Når projekteringsledelsen halter, har det konsekvenser for hele byggeriet og for bygningens fremtidige drift og brugere. En god projekteringsledelse giver derimod en beslutningsproces, hvor alle parter har sammenfaldende interesser og fælles mål. Det skaber værdi for det samlede byggeri og dermed for bygherren.

 

Projekteringsledelse – byggeriets akilleshæl

’Rettidig omhu’. Måske er begrebet med tiden blevet lidt fortærsket, måske leder det tankerne hen på store skibe og rederier. Efter min mening er begrebet i den grad relevant, også i byggebranchen. Med rettidig omhu kan vi undgå byggesvigt, forsinkelser og budgetskred.

I bund og grund handler det om at gøre sit arbejde ordentligt og ikke mindst til tiden! Derfor er det meget vigtigt at have en forståelse for alle involverede aktøres interesser og en evne til at kunne se fremad og forudsige muligheder og risici.

At evne at træffe beslutningerne og løse opgaverne rettidigt er en af de store udfordringer i byggebranchen helt generelt. Jeg peger her på en haltende projekteringsledelse som en af årsagerne til stadig flere fejl og mangler i byggeriet. Jeg oplever meget ofte en besværlig proces, hvor der ses et gab mellem ønsker og forventninger og det færdige resultat.

Efter min mening skyldes dette bl.a. en fastlåst struktur og en fragmenteret værdikæde allerede fra de indledende faser, hvor silotænkning og suboptimering lever i bedste velgående. Jeg ser, hvordan de enkelte aktører, med hver deres faglige indgange og manglende forståelse for alle projektets faser, suboptimerer for egen vindings skyld. Denne adfærd påvirker projektet negativt i projekteringen frem mod udførelsen til aflevering og idriftsættelse.

Projekteringslederen sætter rammen

Vi skal helt fra start synliggøre, hvordan klare mål, tydelig organisering, gennemskuelige beslutningsprocesser og prioritering foretaget med rettidig omhu har en meget positiv betydning for projekterne.

Vi skal se på alle parterne som en samlet enhed, der arbejder mod et fælles mål – at opføre det bedste byggeri.

Vil man sikre projektets bygbarhed på tværs af fag, kræver det planlægning og styring af byggesagen og viden om, hvornår de rette kompetencer sættes i spil. En dygtig projekteringsleder binder projektet og processerne sammen og giver værdi i grænsefladerne mellem de involverede aktører. Det medvirker til mere gnidningsfrie projekter, fordi værdifuld viden, informationer og data ikke går tabt, hver gang projektet overleveres fra den ene part til den anden.

Det er i projekternes allertidligste faser, at rammer for en lang række vigtige bygherrebeslutninger fastsættes. Er beslutningsgrundlaget og prioriteringerne på plads fra start, kan man håndtere problemer og udfordringer rettidigt og med omhu, så byggeprocessen forløber som planlagt, uden forsinkelser og inden for den økonomiske ramme.

For at slutte af med at svare på spørgsmålet i overskriften, så ja, projekteringslederen har efter min overbevisning i den grad en nøglerolle i byggeprocessen. Indtil vi erkender, at der er et grundlæggende behov for at prioritere projekteringsledelse generelt, tror jeg ikke på, vi til fulde kan udnytte de kompetencer, der allerede findes i branchen til byggeriets bedste.